• Montessori-materiaal daagt de kinderen uit
  Montessori-materiaal daagt de kinderen uit

    

  Lees meer
 • Samen het evenwicht vinden
  Samen het evenwicht vinden
 • Zelf aan de slag
  Zelf aan de slag
 • Elk seizoen wandelen
  Elk seizoen wandelen

  Lees hier wat wij ontdekten tijdens de winterwandeling...

  Lees meer

Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in je eigen omgeving. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met kinderen de omgeving in te trekken, om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

De schoolomgeving van de kinderen wordt zo ingericht dat een zo breed mogelijke ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is.
Wij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:

 • perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid);
 • waarneming;
 • motoriek;
 • taal en lezen;
 • rekenen en wiskunde (waaronder geometrie);
 • kennisgebieden (ook wel kosmisch onderwijs genoemd);
 • culturele vorming.

Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen, zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, onderzoeken, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen bij ons evenwaardige leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, zal ons kenmerken als echte Montessorischool. Hieraan
wordt dan ook veel tijd en aandacht besteed. Er komt een focus op het ervaren en verklaren van technologie en wetenschap en er is veel aandacht voor sportiviteit en gezondheid.

 

In de groep

De groepsleerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen bij (het kiezen, maken en evalueren van) het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/haar belevingswereld en niveau. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, een lesje (instructie) behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag werken de kinderen individueel of in kleine groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in groepen met verschillende leeftijden, schuift ieder kind op van "geholpen worden" naar "zelf kunnen" en "anderen helpen".

De groepsleerkracht leert een kind door observatie en kindgesprekken goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De kinderen worden ook gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. De uitspraak "Help mij het zelf te doen" geeft precies de rol van een groepsleerkracht aan.

Op deze website kunt u meer lezen over het onderwijs in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de montessorischool Hoog Dalem.

In de bovenbouw ligt het accent vooral op het toepassen en integreren van alle eerder verworven kennis.

 

Zelfstandig

Steeds vaker en completer kunnen kinderen hun uitdagingen (gestelde doelen) bewijzen aan de leerkracht, een ander kind of een ouder. Natuurlijk worden de in de middenbouw aangeleerde basisvaardigheden nog verder herhaald en uitgebreid. Het werk en de omgeving worden steeds meer door kinderen zelf vormgegeven en georganiseerd. In de bovenbouwjaren ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden, die kunnen samenwerken en steeds meer verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving. Deze wordt ook steeds meer naar de buitenwereld verlegd.

 

Kennis

Ook het vergaren van nieuwe kennis van andere talen (Engels, Frans, Duits en Spaans), ingewikkelde rekenkundige bewerkingen, het doorgronden van structuren in bijvoorbeeld ontleden in zinsdelen en woordsoorten, kennis op geografisch, historisch, technisch en maatschappelijk gebied vormen een belangrijk doel in de bovenbouw. Het houden van presentaties over zelf opgezette onderzoeken en het maken van werkstukken, ontwerpen en opzetten van experimenten krijgen in de bovenbouw steeds meer vorm.

 

Presenteren

Naast het durven presenteren, krijgen ook de inhoud en het doen van verschillende soorten onderzoek meer aandacht. Het gebruik van moderne middelen op het smartboard voor digitale presentaties, wordt op  Montessorischool Hoog Dalem gebruikelijk. Het zich losmaken van de basisschool en het zich voorbereiden op het voortgezet onderwijs is het sluitstuk van deze belangrijke periode.

Vanwege de groepssamenstelling met verschillende leeftijden gaat dit proces op een natuurlijke wijze.

Wat de kinderen gaan leren op de Montessorischool Hoog Dalem

Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in je eigen omgeving. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met kinderen de omgeving in te trekken, om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De schoolomgeving van de kinderen wordt zo ingericht dat een zo breed mogelijke ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is.
Wij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:
perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid);
• waarneming;
• motoriek;
• taal en lezen;
• rekenen en wiskunde (waaronder geometrie);
• kennisgebieden (ook wel kosmisch onderwijs genoemd);
• culturele vorming.

Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen, zal er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden zijn (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn voor ons het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, onderzoeken, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen evenwaardige leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, zal ons kenmerken als echte Montessorischool. Hieraan
wordt dan ook veel tijd en aandacht besteed. Er komt een focus op het ervaren en verklaren van technologie en wetenschap en er is veel aandacht voor sportiviteit en gezondheid.

In de groep

De groepsleerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen bij (het kiezen, maken en evalueren van) het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/haar belevingswereld en niveau. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, een lesje (instructie) behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag werken de kinderen individueel of in kleine groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in heterogene groepen, schuift ieder kind op van "geholpen worden" naar "zelf kunnen" en "anderen helpen".

De groepsleerkracht leert een kind door observatie en kindgesprekken goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De kinderen worden ook gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. De uitspraak "Help mij het zelf te doen" geeft precies de rol van een groepsleerkracht aan.

In de middenbouw is veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. De kinderen werken met Montessorimateriaal, elektronische hulpmiddelen en andere aanvullende materialen aan het verwerven van deze vaardigheden. Het tempo waarin en de manier waarop de kinderen deze vaardigheden leren, oefenen en verwerken verschilt. We proberen daarbij aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften, belangstelling en leerstijl van het kind.

In deze bouw werken de kinderen veel met concreet en beeldend materiaal om hun voorstellingsvermogen te activeren en daarmee hun intelligentie en begrip te vergroten. Verder ontwikkelen van het besef van ruimte en tijd, de ontwikkeling van het universum, het leven op aarde en het ontstaan van menselijke samenlevingen krijgen aandacht. Ook breiden de kinderen hun basisvaardigheden in informatieverwerving en -verwerking uit. 

In het verlengde van de vaardigheden aangeleerd in de onderbouw, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een goede zelfstandige werkhouding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor het werk en gedrag groeit.

Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsdomeinen aan bod. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnend rekenen, expressievakken, het omgaan met elkaar, het ontwikkelen van een werkhouding en leren wat vrijheid in gebondenheid betekent. Het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren de kinderen binnen en buiten een heleboel.

 

Taal

De taalontwikkeling wordt de hele dag gestimuleerd. In de kring, samen met een ander kind of individueel met de juf breiden kinderen in deze periode hun woordenschat en taalgevoel enorm uit. Ook komen kinderen steeds meer in aanraking met de geletterde wereld. Door lesjes met de "schuurpapieren letters" ontluikt een basis voor het verdere lezen en spellen. Als het kind enige letters beheerst, vormt het met behulp van de letterdozen woordjes en vervolgens zinnen.

 

Rekenen

Met de concrete Montessori rekenmaterialen krijgen de kinderen al handelend inzicht in allerlei rekenbegrippen, de telrij en de betekenis van kleine en grote getallen. Sommige kinderen komen al tot het maken van eenvoudige bewerkingen als optellen, splitsen en vermenigvuldigen.

 

Organisatie

Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal stelt hoge eisen aan het organisatorische vermogen van het jonge kind: het leert voorbereiden, indelen, overzien en afmaken. Ook het werkje en de omgeving opruimen is een vaardigheid die veel aandacht krijgt in de onderbouwperiode. De kinderen krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en belangstelling te werken.

 

Zorg

Door individuele -en groepslesjes in omgangsvormen, over beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

 

Motoriek

De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gym-, spel- en danslessen. De onderbouwgroepen zullen regelmatig in het speellokaal te vinden zijn. Voor het ontwikkelen van de fijne motoriek is een scala aan hulpmiddelen in de kasten te vinden. Hiermee wordt de hand voorbereid op het latere schrijven.

 

Natuur(kunde)

Met de lesjes en werkjes uit de kosmische kast ontwikkelen kleuters inzicht in tijd en ruimte en fenomenen als seizoenen, kringlopen en andere natuur(kundige)verschijnselen.

 


Het ruime aanbod in expressie activiteiten maakt dat kleuters zich op allerlei manieren leren uiten en presenteren. Kinderen in deze leeftijd willen en mogen veel ontdekken, maar hebben ook behoefte aan duidelijke afspraken, rituelen en regels.