Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori zal Montessorischool Hoog Dalem voortdurend in ontwikkeling zijn. Het onderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen. We streven voor de kinderen de volgende doelen na:
• het verwerven van de bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
• de ontwikkeling van de persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil;
• een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol vervullen in de samenleving van nu en morgen.

 

Hoe we dat willen bereiken

Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Ieder ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling zal op de toekomstige Montessorischool Hoog Dalem centraal staan. Wij zullen ons onderwijs aan laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau en -behoeften van ieder individueel kind. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend actief op zoek zijn naar het potentieel en de onderwijsbehoeften van het kind en dan, na zorgvuldige observatie, voor elk kind individueel de maximale ontwikkeling stimuleren. Hier hebben wij de ouders als evenwaardige partners bij nodig.
De zoektocht naar maximale kansen voor elk kind vraagt veel van de leerkrachtvaardigheden en competenties. We investeren daarom in scholing van onze leerkrachten om zo nog beter in te kunnen spelen op wat de kinderen van ons vragen.

 

Wat we belangrijk vinden

Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef en werkklimaat. Dit zal zichtbaar worden in een kindvriendelijke, veilige, en geordende omgeving,
waarin kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te onderzoeken en vooral veel samen te leren. De sfeer waarin wij met elkaar willen werken vraagt om vrijheid in gebondenheid. Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken die voor en door kinderen zijn opgesteld en die wekelijks met elkaar besproken worden. Wij zullen actief optreden tegen pesten en formuleren positief hoe goed gedrag er uit ziet en hoe je daar als kind, in relatie met anderen, voor beloond wordt. Daarmee geven wij invulling aan een passend Montessoriaans beleid tegen pesten. Alle schoolregels en afspraken zijn terug te voeren op drie basisregels:
• zorg goed voor jezelf
• zorg goed voor anderen
• zorg goed voor je omgeving